Obchodní podmínky "VOP"

Pro poskytování konzultantských služeb a prodej produktů v elektronické podobě a seminářů. 

Rozsah použití

Pro poskytování konzultantských služeb mé kanceláře včetně objednávky mých služeb prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "weby"): 

    - www.sazovsky.cz

    - www.teplotnisokskla.cz

    - www.znalcnasklo.cz

    - www.statiknasklo.cz

    - www.evolucevztahu.cz

    - www.zradaduvera.cz

    - www.apumaster.cz

    - www.flowave.cz

    - www.zavazekvitezit.cz

    - academy.flowave.cz

Pro semináře nabízené na webech.

Pro prodej on-line členské sekce, e-booků (elektronických knih) a vzorových dokumentů, dále souhrnně též označovaných jako „digitální obsah“ nebo "Produkty" prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webech.

Provozovatel a prodávající

Ing. Miroslav Sázovský (dále jako "Inženýr"")

IČ: 74723821 

DIČ: CZ7912122856 (identifikovaná osoba)

Adresa: Tolstého 20, 61600 Brno

Telefon: +420 725 888 927

Email: kancelar@sazovsky.cz

PZN: Objednatel bere na vědomí, že Ing. Miroslav Sázovský provádí jen statické výpočty skleněných výplní stavebních otvorů, které nemají vliv na statiku stavby, proto nemusí být autorizovanou osobou. Svou práci provádí tak, aby byla přezkoumatelná a objektivně doložitelná. Proto nelze zpětně vyžadovat kulatá razítka nebo jiné druhy posudků, které nebyly předmětem dohody.

Dále čtěte: Podmínky pro zpracování expertních posudků  

Druh smlouvy

Na prodej digitálního obsahu je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na webech je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Konzultační služby, stejně jako realizace seminářů jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Je-li smlouva uzavírána na základě mailové komunikace (nikoli odesláním objednávky z webového rozhraní), obdržíte vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem nebo v tištěné podobě. Smlouva uzavřená při osobním jednání s klientem v kanceláři specialisty na sklo je v klasické písemné formě s podpisem obou smluvních stran anebo uzavřená ústně.


Pokud je v textu dále použit výraz Smlouva, týká se ustanovení obou typů smluv. Součástí všech smluv jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.


Smlouva je vždy uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Způsob objednávání služeb

Klient objednává Produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na webu. Konzultační služby lze objednat i běžným mailem nebo telefonicky či osobně.


Popis produktu nebo služby je vždy uveden na webech. Na webu je uveden seznam nabízených produktů a služeb s popisem jejich obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován.


Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový (prodejní) formulář, kde označíte vybranou variantu resp. zakliknete políčko u vámi zvoleného produktu či služby, vyplníte vaše identifikační údaje, a vyberete způsob úhrady. V objednávce učiněné prostým mailem nebo telefonicky či osobně specifikujete požadovanou službu a případně i další údaje nutné k uzavření Smlouvy.


Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.


O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. V případě, že pro vyřízení objednávky digitálního obsahu na míru, je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, budu vás rovněž kontaktovat mailem.


Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v úvodu VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva přes webové rozhraní uzavřena. Při objednávce prostým mailem nebo telefonicky je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy se shodneme na jejím obsahu. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.


V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Cena

U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, v objednávkovém formuláři je pak uvedena i cena bez DPH a výše DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě konzultačních služeb spočívajících v osobním ohledání poruch a vad skla je účtováno cestovné a ztráta času, není-li výslovně dohodnuto jinak. Cenu vám vždy předem předložím v cenové nabídce.


Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z méstrany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.


Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

Způsob platby

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (platba se provede za 1-2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či služba co nejdříve dodána.
  • Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  • Online platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard (platba se provede ihned). 
  • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. 

Cena se hradí v korunách českých. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Pays.cz s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Pays.cz s.r.o. a ze strany této společnosti mi nejsou předávány.

Splatnost

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 5 dnů, na základě vystavené zálohové faktury, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokyny k platbě naleznete přímo na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním Produktu či služby pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Ceny a platby za konzultantskou činnost

Jde-li o poskytnutí jiných konzultantských služeb než na základě objednávky z webového rozhraní, je cena služby s Klientem vždy sjednána dle povahy poskytovaných služeb individuálně. 


Při poskytování služeb v tomto případě může být požadována i přiměřená záloha na právní služby, je-li předpoklad, že záležitost bude vyřizována delší dobu a nebo v případě, že bych měl na základě dohody s vámi jako Klientem hradit různé náklady za ubytování, cestovné nebo jiné poplatky za využívání nástrojů a služeb třetích stran.

Způsob dodání digitálního obsahu

Digitální obsah ve formátu .docx bude zaslán po uhrazení sjednané ceny a případné další nutné součinnosti (zejména poskytnutí údajů pro úpravu právních dokumentů na míru) na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. 


Digitální obsah ve formátu pdf bude dodán stejným způsobem a nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. 


On-line členská sekce bude dodána zpřístupněním obsahu na webových stránkách po přihlášení prostřednictvím přístupových údajů, které obdržíte po zaplacení ceny na váš e-mail.

Dodací lhůta

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na skutečnosti, zda je k dodání obsahu nutná součinnost klienta resp. jde-li o obsah již hotový nebo na míru připravovaný pro klienta. 


Není-li součinnost nutná, je zboží zasláno obratem po přijetí platby od Klienta, je-li součinnost nutná, je zboží dodáno ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní, zpravidla týdne od přijetí platby a poskytnutí součinnosti. 


Členská sekce může být zpřístupněna v předem stanovený den pro všechny přihlášené, je-li to na webovém rozhraní výslovně uvedeno, jinak je zpřístupněna ihned po uhrazení ceny dodáním přístupových (přihlašovacích) údajů.


Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. 


Obsah je zasílán pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněným adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. 

Ochrana vlastnických práv

Klient se zavazuje neposkytnout obsah ani přístupové (přihlašovací) údaje dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné je bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí digitálního obsahu výhradně ve prospěch klienta (např. doplní za klienta variantní části obsahu).

Semináře a workshopy

Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři.


V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.


V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.


V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.


Přihlášením na seminář odesláním objednávky a zaplacením ceny semináře dává Klient souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech mé advokátní kanceláře.

Odstoupení od smlouvy

Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování konzultačních služeb může kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním služby, je však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část služeb.


Od Smlouvy, jejímž předmětem je účast na semináři může Klient odstoupit s nárokem na vrácení celé uhrazené ceny nejpozději 14 dní před konáním semináře.


Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ). V případě, že je předmětem Smlouvy dodání členské sekce, má Klient právo využít garanci vrácení peněz i bez uvedení důvodu, pokud garanci uplatní e-mailem nebo dopisem zaslaným na mé kontakty uvedené v úvodní části těchto VOP nejpozději 3. den po zaslání přístupových údajů nebo zpřístupnění obsahu členské sekce (je-li zpřístupňována pro všechny v danou dobu přihlášené ve stejný den). Peníze pak vrátím na účet ze kterého byly odeslány, do 7 dnů od uplatnění garance. Od okamžiku uplatnění garance jsem oprávněna vám členskou sekci znepřístupnit, stejně jako v případě, kdy dojde k porušení autorských práv.


Odstoupení je nutné učinit v písemné formě a doručit v tištěné podobě na moji adresu uvedenou v úvodní části těchto VOP nebo zaslat mailem z elektronické adresy, kterou klient sdělil v souvislosti s uzavíráním smlouvy (nebo později oznámil její změnu) na kancelar@sazovsky.cz.

Záruka a reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.


Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.


Klientům odpovídám za to, že Produkt či služba při převzetí nemá vady a Spotřebitelům garantuji, že se vady Produktů nevyskytnou ani v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců. Rovněž odpovídám za poskytnutí konzultačních služeb nevykazujících vady.


V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Produktu za nový a nebo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového Produktu bez vad nebo na výměnu či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyla schopna vám nový Produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou část nebo Produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.


Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Produktu či služby věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.


Případnou reklamaci vad Produktů nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.


Zpětné vyžadování autorizačních razítek nebo jiných výpočtů, které nebyly jasně zadány prostřednictvím objednvky nelze považovat za vadu díla nebo důvod odstoupení od smlouvy. 


Jinak řečeno, objednatel bere na vědomí, že Ing. Miroslav Sázovský není autorizovaná osoba, která má kulaté razítko, ale je expert v oboru, který provádí konzultační a expertní služby na základě svých znalostí, zkušeností a dovedností jak nejlépe v daném období umí.

Stížnosti a řešení sporů

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění, poskytnutým právním službám či činnosti mé kanceláře nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedené adrese nebo na elektronické adrese kancelar@sazovsky.cz.


Pokud mezi námi jako Inženýrem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se týká poskytnutých konzultantských služeb, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatní

Objednatel bere na vědomí, že dodavatel Ing. Miroslav Sázovský není autorizovaný soudní znalec a ani není autorizovaný inženýr. Svou práci provádí na základě svých dlouholetých zkušeností a znalostí od roku 2006.

Veškeré expertní posudky nebo odborná vyjádření provádí tak, aby byla přezkoumatelná a v rozsahu předmětných norem, jež jsou vždy uvedeny v příslušných dokumentech. 

Závěrečná ustanovení

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte jako přílohu mailu potvrzujícího objednávku, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.


Toto znění VOP je účinné od 1.7.2023

Specialista na sklo

Navrhování a posuzování plochého skla ve stavebnictví od uznávaného experta.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský | 🧠 Sklenářův druhý mozek