Podmínky pro posouzení

Zakládám si na morálním kodexu nezávislosti a objektivnosti, proto ctím pravidla znalců dle zákona č. 254/2019 Sb. ve znění pozdějších změn.

Jako specialista na sklo každoročně zpracuji kolem 100 diagnostických posudků spolu s konzultacemi na poruchy, vady a lomy skla. Protože si zakládám na morálním kodexu nezávislosti a objektivnosti, tak ctím pravidla znalců dle zákona č. 254/2019 Sb.

Aby nedošlo k nedorozumění, prosím přečtěte si následující předpoklady vypracování expertizy a omezující podmínky:

 • Vždy vycházím z údajů a podkladů poskytnutých objednatelem a z podkladů, které jsem schopen pořídit si z nezávislých zdrojů.
 • Neprovádím žádná šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklad k vlastnímu posouzení.
 • Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám žádnou odpovědnost.
 • Neprovádím žádná šetření týkající se závazků účastníků.
 • Proto jsou při mém nejlepším vědomí všechny dále uvedené údaje a vlastnosti pravdivé a přesné.
 • Přestože své zdroje pro získání podkladů pro vypracování posouzení skla považuji za spolehlivé a důvěryhodné, nepřebírám žádnou zodpovědnost za jejich přesnost, úplnost a správnost.
 • Vždy vycházím z předpokladu, že existuje, a v budoucnu bude existovat, právní předpisy, nařízení a normy platné jako v době zpracování posouzení skla.
 • Uvedené změřené hodnoty mých posouzení vždy platí ke dni místního šetření, pokud bylo takové místní šetření uskutečněno. Při odlišných podmínkách se mohou lišit a jsou platné pouze pro uvedený účel.
 • Ostatní hodnoty uvedené v posudku na sklo platí ke dni jejího vypracování a jsou založeny na předpokladech uvedených v posudcích a jsou platné pouze pro uvedený účel.
 • Provádím-li posouzení vizuální prohlídkou konstrukcí, které mi neumožňují odkrytí nebo odhalení epicentra poruch, nebo provádím-li posouzení na základě předložené výkresové dokumentaci, fotodokumentaci nebo související korespondence, nenesu odpovědnost za odlišnosti a nepřesnosti, které se mohou vyskytovat.
 • Na základě vypovídající kvalitě a úplnosti podkladů, nekompletnosti dokumentace, nezdokumentovaných odlišností skutečného provedení mohu zpracovat posouzení (expertízu) pomocí metody zobecnění odpovídající přiměřeně úplnosti dokumentace, její vypovídající schopnosti a finančním možnostem objednatele.
 • Jako specialista na stavební sklo, stavební inženýr a expert na poruchy a vady skla neřeším otázky práva (vina, nevina) a cenové a ekonomické otázky (ceny, slevy, nároky, škody, sankce, vícepráce apod.).
 • Častým předmětem posouzení je popis stavu a případně posouzení cizích návrhů řešení.
 • Posudek není projektem a při jeho zadání nevzniká nárok na řešení zjištěného stavu. Je-li řešení navrženo, jde pouze o doporučení pro investora, projektanta, technickou přípravu nebo realizaci. Za doporučený návrh nebo doporučené řešení nepřebírám v žádném případě žádnou odpovědnost. Pro převzetí odpovědnosti za nové návrhy je nutné objednat jinou profesní činnost.


Dne 1.1.2023

Miroslav Sázovský

Specialista na sklo

Navrhování a posuzování plochého skla ve stavebnictví od uznávaného experta.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský | 🧠 Sklenářův druhý mozek